Posts from januari 2013

1 Träff

Årsmötet 2013

av admin

Febes årsmöte 2013 Onsdagen den 23 januari kl. 19.00 i Kista kyrka Kaffe serveras efter mötet. Varmt välkomna! Styrelsen Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Föredragningslistan. 4. Val av ordförande för mötet. 5. Val av sekreterare för mötet. 6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets […]