Posts from januari 2017

1 Träff

Årsmöte 2017

av admin

Febe inbjuder till årsmöte onsdagen den 25 januari 2017 kl. 19.00 i Kista kyrka Dagordning enligt stadgarna:   1. Mötets öppnande. 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 6. Fastställande av det gångna […]