Febe inbjuder till årsmöte onsdagen den 25 januari 2017 kl. 19.00 i Kista kyrka

Dagordning enligt stadgarna:

 

1. Mötets öppnande.

2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.

6. Fastställande av det gångna årets resultaträkning och verksamhetsberättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

8. Val av styrelse och ledamöter.

9. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant.

10. Val av 2 personer till valberedning.

11. Övriga val.

12. Fastställande av avgifter.

13. Fastställande av budget.

14. Förslag från styrelsen.

15. Förslag från medlemmar.

16. Övriga frågor.

17. Mötets avslutning.

 

Efter mötesförhandlingarna serveras kaffe.

 

Varmt välkomna!
Styrelsen

Förslag till stadgeändring

Tankar om förändringar och förenklande i Febes administration.

När Febe grundades 1995 fanns endast verksamhet i Stockholm, varför någon administration av övriga grupper inte var aktuell. Febe var helt enkelt enbart Febe i Kista.

Detta administrativa upplägget har inte förändrats vartefter nya grupper har bildats, och idag administrerar samma personer både Febe Riks och Febe Stockholm. Då dessa uppgifter flyter samman upplevs det som svårarbetat. Det behövs mer uttalade ansvarsområden.

 

Styrelsen består idag av 9 personer.

Valberedningens föreslår att vi väljer en styrelse för Febe Riks, bestående av 5 personer för 2017: Ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Mycket av arbetet består av rutinuppgifter och som enklast sköts från Febes kansli, där vi har tillgång till datorer, register, etc.

Besluten kring dessa rutinfrågor hanteras enklast om styrelsen har lätt att träffas utifrån geografiska förutsättningar.

Valberedningen föreslår vidare att Febe vid årsmötet 2017 beslutar om stadgeändring innebärande att vid årsmötet 2018 väljes ordförande, sekreterare, kassör samt en ledamot. Styrelsen kommer således fr.o.m. 2018 bestå av 4 personer. Vi föreslår också att vi lyfter upp frågan om stadgeändringen på dagordningen, så att vi, efter godkänt beslut, kan välja styrelse enligt det nya förslaget.

 

Valberedningen

Ylva Edholm Johansson och Jan Leva

2016.12.15