Febes årsmöte 2013

Onsdagen den 23 januari kl. 19.00 i Kista kyrka

Kaffe serveras efter mötet.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Dagordning enligt stadgarna:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Föredragningslistan.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
7. Fastställande av det gångna årets resultaträkning och verksamhetsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
9. Val av styrelse och ledamöter.
10. Val av revisor och 1 revisorssupplent.
11. Val av två personer till valberedningen.
12. Övriga val.
13. Fastställande av avgifter.
14. Fastställande av budget.
15. Förslag från styrelsen.
16. Förslag från medlemmar.
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutning.