Föreningen Febe

Stadgar

reviderade Årsmötet 2017

§ 1.
Föreningens namn är Febe och står för den första diakonissan i bibeln.

§ 2.
Febe är ett nätverk för föräldrar som har mist barn. Verksamheten bedrivs på ideell basis av dessa föräldrar, och är i första hand en självhjälpsgrupp, där föräldrar kan mötas.

§ 3.
Medlemsanmälan insändes till föreningen tillsammans med inbetalning av medlemsavgiften. När inbetalning kommit Febe tillhanda betraktas man som medlem. Medlemsavgift skall erläggas senast 30 dagar efter insänd anmälan.

§ 4.
Föreningen består av kategorierna Medlemmar respektive Stödmedlemmar.
Kriteriet för att bli medlem i Febe är att vederbörande själv har mist barn.
Person som vill stödja Febes verksamhet kan gå med som Stödmedlem, vilken ej behöver ha mist barn.
Person som har gjort särskilt stora insatser för Febe eller på annat sätt särskilt främjat föreningens verksamhet, kan utses till Hedersmedlem

§ 5.
Endast Hedersmedlemmar samt Medlemmar som erlagt förfallna avgifter har rösträtt på föreningsmöte.
Hedersmedlem är befriad från den årliga medlemsavgiften.

§ 6.
Medlemsavgift skall vara erlagd senast den 30 mars.
Medlem som, trots påminnelse, ej erlagt stadgeenliga avgifter anses frivilligt utträtt ur föreningen.

§ 7.
Medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas ur Febe.

§ 8.
Febes verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 9.
Styrelsen består av 5 personer: ordförande, sekreterare, kassör och 2 ledamöter.

§ 10.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelsemedlemmar kallats och minst 3 är närvarande.

§ 11.
Föreningen tecknas av ordföranden och kassören, var och en för sig.

§ 12.
På styrelsemöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Avstämning av föregående mötesprotokoll.
 3. Rapporter.
 4. Ekonomisk rapport.
 5. Övriga ärenden.
 6. Mötets avslutning.

§ 13.
Årsmöte skall hållas i januari månad varje år. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelse och ledamöter väljes av medlemmarna på årsmöte enligt följande:
Ordförande väljes ojämnt år, på 2 år.
Sekreterare väljes jämnt år, på 2 år.
Kassör väljes ojämnt år, på 2 år.
Ledamot 1 väljes ojämnt år, på 2 år.
Ledamot 2 väljes jämnt år, på 2 år.

§ 14.
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Val av ordförande för mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
 6. Fastställande av det gångna årets resultaträkning och verksamhetsberättelse..
 7. Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
 8. Val av styrelse och ledamöter.
 9. Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
 10. Val av 2 personer till valberedning.
 11. Övriga val.
 12. Fastställande av avgifter.
 13. Fastställande av budget.
 14. Förslag från styrelsen.
 15. Förslag från medlemmar.
 16. Övriga frågor.
 17. Mötets avslutning.

§ 15.
Förslag till styrelsen skall, för att kunna behandlas på årsmöte skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet. Förslaget anges i kallelsen till mötet.

§ 16.
Valberedningen skall inkomma med sitt förslag till styrelsen senast den 1 december.

§ 17.
När styrelsen anser behovet påkallat, kan extra föreningsmöte utlysas. Kallelse med motivering till extra möte skall vara röstberättigade medlemmar tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§ 18.
Medlemsavgifter tillfaller Febes huvudsäte i Kista.
Stödmedlemsavgifter och lokala gåvor tillfaller respektive lokalförening.

§ 19.
För ändring av dessa stadgar skall kallelse utgå till samtliga röstberättigade medlemmar där förslaget till ändring bifogas kallelsen, varvid beslut om ändring fordrar minst ¾ majoritet vid mötet.

§ 20.
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla Kista församlings diakoniverksamhet.

__________________________________________________________

Utöver dessa stadgar hänvisas till den arbetsordning som ligger till grund för Febes verksamhet.